Sơ lược về sự hình thành và một số thành tựu chính của Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế
Cập nhật:06/04/2016 9:18:08 SA
1.Thành lập đơn vị, chức năng và cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế được thành lập vào ngày 02/11/1993 theo quyết định số: 1183/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đến tháng 8/2008, Trung tâm Khuyến nông- lâm - ngư Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ- UBND ngày 30/8/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm và Trung tâm Khuyến ngư. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Quyết định 841/QĐ - NNPTNT ngày 5/11/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.

Đến ngày 28 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;

thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả hàng hóa nông, lâm, ngư cho nông dân và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư của tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế có 29 cán bộ (26 biên chế và 02 hợp đồng theo NĐ 68) trong đó  có trình độ đại học trở lên 26 người (chiếm 82,1 %), nữ  13  người ( 39,3 %).

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy:  Ban giám đốc ( 3 người). Các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Hành chính- Tổng hợp ( 7 người) ; Phòng Kỹ thuật Nông lâm ( 12 người); Phòng Kỹ thuật Thủy sản ( 4 người) ; Phòng Thông tin - Tuyên truyền ( 3 người).

Ở cấp huyện: có 8 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã. Bình quân biên chế từ 6-8 người/ TT. Hiện có 42 Khuyến nông viên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thủy sản. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được  27 CLB khuyến nông với hơn 800 hội viên tham gia sinh hoạt.  

2. Một số thành tựu chính:
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế không ngừng lớn mạnh, chất lượng hoạt động khuyến nông ngày được nâng cao và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp nông ngư dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và đã góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh sụ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh nhà.
Tham gia chỉ đạo sản xuất làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao đời sống của người dân:
Trung tâm đã cử cán bộ về tận cơ sở, phối hợp với các đơn vị trong ngành, Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, các HTX, hệ thống khuyến nông  viên, Khuyến ngư viên cơ sở để chỉ đạo sản xuất như: Phổ biến các văn bản, chỉ thị mới của Nhà nước về sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tư vấn cho các địa phương về cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, lịch thời vụ. Ngoài ra, Trung tâm nắm tiến độ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tình hình thiên tai dịch bệnh, kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất ở cơ sở từ đó đã tham mưu cho Sở và phối hợp với các Ban ngành để chỉ đạo kịp thời. Trong thời gian qua, năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi ngày càng được nâng cao, tình hình dịch bệnh được khắc phục, góp phần không nhỏ trong việc ổn định lương thực, nâng cao đời sống cho người dân.
Xây dựng nhiều mô hình trình diễn, chuyển giao thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật mới góp phần tăng nhanh sản lượng, chất lượng cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh:

Công tác khuyến nông tại Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông. Nhiệm vụ khuyến nông tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường. Cụ thể giai đoạn này các mô hình khuyến nông đô thị tập trung triển khai vào các dạng mô hình có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, an toàn thực phẩm; các mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến, mô hình ứng dụng công nghệ cao; các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái,...

Một số kết quả cụ thể đạt được: Mô hình khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng, mô hình thâm canh tăng năng suất lúa, mô hình ba giảm ba tăng (trong đó có IPM) trên cây lúa; mô hình sử máy cấy, máy cuốn rơm; sử dụng chế phẩm sinh học trong thu hoạch lúa đảm bảo môi trường;, mô hình thâm canh lạc trên đất lúa chuyển đổi, mô hình nuôi lợn thịt giống ngoại  trên đệm lót sinh học, mô hình nuôi gà Ai cập đẻ trứng:, Mô hình nuôi bò thịt BBB , nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao tôm bị nhiễm ngọt, Nuôi chuyên cá nâu trong ao nước lợ…Các mô hình này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn một cách hiệu quả, bền vững:
Hiện nay, các nhóm nòng cốt cấp tỉnh, huyện đã có năng lực để tập huấn và áp dụng các nội dung đã học vào thực tiễn công tác như: kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy; phương pháp tập huấn lấy người học làm trung tâm (LCTM);  phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân (PEAM); phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD); phương pháp tập huấn tại hiện trường (FFS); giám sát đánh giá công tác khuyến nông; marketting và thị trường nông nghiệp; kỹ năng viết tin và báo cáo; phương pháp tổ chức hoạt động khuyến nông tại cơ sở. Lực lượng khuyến nông tỉnh, huyện, khuyến nông viên qua đào tạo đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.
Cung cấp những thông tin về kỹ thuật, giá cả thị trường, các chủ trương, đường lối, chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp người dân:

Công tác Thông tin - Tuyên truyền của Trung tâm trong thời gian qua đã chuyển tải một lượng thông tin đáng kể đến nông với nhiều hình thức như tờ rơi, áp phích, bản tin, chuyên mục truyền hình, trang web khuyến nông...Thông qua các kênh đã góp phần cung cấp nhanh thông tin, nhiều địa chỉ tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả.

Trang Web khuyến nông được hình thành, đến nay được duy trì tương đối tốt, cập nhật kịp thời về các thông tin khoa học kỹ thuật, giá cả thị trường các loại vật tư và sản phẩm nông lâm ngư nghiệp phục vụ các đối tượng, đặc biệt là nông dân, ngư dân. Ngoài ra hàng năm đã in ấn được 30.000 tờ tài liệu, tờ rơi để cấp phát cho khuyến nông, khuyến ngư viên cơ sở và bà con nông ngư dân trên địa bàn của tỉnh;  phát hành ít nhất 06 bản tin khuyến nông lâm ngư; phối hợp với đài Truyền hình  xây dựng 10 chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bản tin quan trắc phát trên truyền hình.

Nội dung thông tin được phát hành luôn đảm bảo kịp thời, thường xuyên, có chất lượng cao, chính xác, rõ ràng, dể hiểu từ đó đã góp phần giúp nông dân sử dụng tốt thông tin để góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.
Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm:
Trung tâm đã tham gia câu lạc bộ khuyến nông các thành phố lớn, hàng năm tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác khuyến nông và tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình kinh doanh sản xuất điển hình của 22 tinh thành phố lớn trên toàn quốc.

Ngoài ra Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều đợt hội thảo, nhiều buổi tham quan học tập cho các HTX sản xuất nông nghiệp, các cán bộ khuyến nông, nông dân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh...Qua đó đã nắm bắt nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội....

Huy động được tối đa nguồn lực từ các tổ chức, chương trình dự án triển khai nhiều hoạt động:

Trung tâm đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các chương trình dự án đóng trên địa bàn như Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp, ADB, ETSP, NAV, JIVC, WB3, FSPS, Imola, khí sinh học, Hỗ trợ nông hộ tăng gia lợi tức thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp, Chương trình Phát triển ngành nông nghiệp, Chương trình Phát triển nông thôn, ...Nhiều chương trình khuyến nông đã triển khai có hiệu quả: phát triển cao su tiểu điền trên 8.500 ha, trong đó có hơn 2.000 đang khai thác; xây dựng trên 2.400 hầm biogas....; tổ chức nhiều khóa tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham quan học tập nhằm trao đổi kinh nghiệm. Chú trọng cải thiện phương pháp và nội dung hoạt động khuyến nông phù hợp với xu thế đổi mới cà nhu cầu đa dạng của người dân.
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trung tâm có nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, xoá đói, giảm nghèo. Trung tâm đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0