Sơ lược về sự hình thành và một số thành tựu chính của Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế
Cập nhật:06/04/2016 9:18:08 SA
1.Thành lập đơn vị, chức năng và cơ cấu tổ chức:
Trung tâm Khuyến nông- lâm - ngư Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ- UBND ngày 30/8/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm và Trung tâm Khuyến ngư. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Quyết định 841/QĐ - NNPTNT ngày 5/11/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.
Trung tâm Khuyến - nông - lâm ngư trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bồi dưỡng, phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả những loại hàng nông, lâm, ngư cho nông dân và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư của Tỉnh.
Về cơ cấu tổ chức, bộ máy: Lãnh đạo trung tâm có 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc giúp việc giám đốc theo từng lĩnh vực công tác. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Hành chính- Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật Nông lâm; Phòng Kỹ thuật Thủy sản; Phòng Thông tin - Tuyên truyền. Ở cấp huyện có 8 trạm Khuyến nông - lâm - ngư trực thuộc UBND huyện.  
2. Một số thành tựu chính:
Hơn 15 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia; Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư Thừa Thiên Huế không ngừng lớn mạnh, chất lượng hoạt động khuyến nông ngày được nâng cao và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp nông ngư dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và đã góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh sụ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh nhà.
Tham gia chỉ đạo sản xuất làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao đời sống của người dân:
Dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm đã cử cán bộ về tận cơ sở, phối hợp với các đơn vị trong ngành, Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, các HTX, hệ thống khuyến nông  viên, Khuyến ngư viên cơ sở để chỉ đạo sản xuất như: Phổ biến các văn bản, chỉ thị mới của Nhà nước về sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tư vấn cho các địa phương về cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, lịch thời vụ. Ngoài ra, Trung tâm nắm tiến độ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tình hình thiên tai dịch bệnh, kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất ở cơ sở từ đó đã tham mưu cho Sở và phối hợp với các Ban ngành để chỉ đạo kịp thời. Trong thời gian qua, năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi ngày càng được nâng cao, tình hình dịch bệnh được khắc phục, góp phần không nhỏ trong việc ổn định lương thực, nâng cao đời sống cho người dân.
Xây dựng nhiều mô hình trình diễn, chuyển giao thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật mới góp phần tăng nhanh sản lượng, chất lượng cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh:
Đối với một số cây trồng ngắn ngày như  cây Lạc, Sắn KM94,Vừng, Ngô, Lúa chất lượng, Lúa lai, Hoa,...: qua các năm đã xây dựng hơn 3.000 điểm trình diễn ở các tiểu vùng sinh thái khác nhau, chuyển giao rộng rãi cho nông dân kỹ thuật thâm canh,  luân canh, xen canh, tăng vụ, ứng dụng giống mới. Các mô hình đạt kết quả tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế gấp 1,5 lần - 2 lần so với phương thức sản xuất cũ. Đến nay, các tiến bộ khoa học kỹ thuật này được đông đảo nông dân áp dụng vào sản xuất có hiệu quả, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, chất lượng , giá trị thu nhập các sản phẩm theo xu hướng phát triển tích cực, đa dạng hóa  các loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng  nguồn thu nhập....
Các mô hình như thâm canh Cà phê chè, mô hình thâm canh Bưởi Thanh trà, mô hình trồng các giống sắn công nghiệp, mô hình Nông lâm kết hợp... Kết quả của các mô hình có tác động tích cực: mở rộng diện tích trồng sắn công nghiệp gần 5000 ha,diện tích cà phê Chè tại A lưới đến nay phát triển trên 800 ha, có năng suất cao;  phát triển Bưởi Thanh trà đặc sản Huế khoảng 700 ha ở các vùng ven Sông Hương, sông Ô lâu; Sông Bồ, Sông Truồi. Mô hình Nông lâm kết hợp trên vùng cát nội đồng đã giúp người dân áp dụng rộng rãi và sử dụng có hiệu quả gần 30% diện tích vùng đất cát nội đồng của tỉnh.
Ở lĩnh vực lâm nghiệp, đã xây dựng thành công các mô hình như: trồng  tre lấy măng, mô hình trồng rừng kinh tế, mô hình trồng rừng trên đất sau nương rẫy. Đến nay các mô hình đã được nhân rộng một cách đáng kể và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân vùng gò đồi, vùng núi.
Chương trình cải tạo đàn Bò vàng, chăn nuôi Lợn hướng nạc bảo đảm vệ sinh môi trường, chăn nuôi Gà an toàn sinh học: Để nâng cao năng suất chất lượng đàn gia súc, gia cầm nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng như thụ tinh nhân tạo, trồng cỏ nuôi Bò, sử dụng nái Lợn lai ¾ máu ngoại, đưa một số giống Gà Tam Hoàng, Lương Phượng vào nuôi trong nông hộ. Kết quả của các mô hình đã góp phần nâng tỷ lệ Bò lai Sind trên toàn tỉnh từ 15-18% vào năm 2003 lên 27% vào năm 2009. Đưa ngành chăn nuôi Lợn phát triển theo hướng công nghiệp, hạn chế được dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Giúp nhiều nông dân xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững kinh tế nông hộ.
Về Thủy sản: đã thực hiện hơn 180 mô hình trình diễn cho cả 3 lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và sơ chế bảo quản sản phẩm thủy sản, trong đó có 22 mô hình khai thác như: chụp mực, rê bùng nhùng, bẫy cá mú, rê tôm 3 lớp, câu cá mập, cá ngừ đại dương...; 3 mô hình chế biến nước nắm truyền thống trong dân và nhiều  mô hình nuôi trồng thủy sản, du nhập các đối tượng nuôi mới như vẹm xanh, hàu, trai ngọc, ốc hương, rô phi đơn tính, cá chim trắng, tôm càng xanh, tôm sú năng suất cao, nuôi tôm trên cát, Nuôi ghẹ lột bằng lồng, nuôi ếch thương phẩm, nuôi cá Dìa kết hợp rong câu và tôm sú, nuôi cá Vược nước ngọt, nước lợ....Mô hình đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, các biện pháp kỹ thuật đã lan rộng trong các cộng đồng ngư dân, góp phần vào sự phát triển nghề nuôi trồng thủy sản.
Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn một cách hiệu quả, bền vững:
Hiện nay, các nhóm nòng cốt cấp tỉnh, huyện đã có năng lực để tập huấn và áp dụng các nội dung đã học vào thực tiễn công tác như: kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy; phương pháp tập huấn lấy người học làm trung tâm (LCTM);  phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân (PEAM); phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD); phương pháp tập huấn tại hiện trường (FFS); giám sát đánh giá công tác khuyến nông; marketting và thị trường nông nghiệp; kỹ năng viết tin và báo cáo; phương pháp tổ chức hoạt động khuyến nông tại cơ sở. Lực lượng khuyến nông tỉnh, huyện, khuyến nông viên qua đào tạo đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.
Cung cấp những thông tin về kỹ thuật, giá cả thị trường, các chủ trương, đường lối, chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp người dân:
Công tác Thông tin - Tuyên truyền của Trung tâm trong thời gian qua đã chuyển tải một lượng thông tin đáng kể đến nông với nhiều hình thức như tờ rơi, áp phích, bản tin, chuyên mục truyền hình, trang web khuyến nông...Thông qua các kênh đã góp phần cung cấp nhanh thông tin, nhiều địa chỉ tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả.
Trang Web khuyến nông được hình thành trong hai năm gần đây, đến nay được duy trì tương đối tốt, cập nhật kịp thời về các thông tin khoa học kỹ thuật, giá cả thị trường các loại vật tư và sản phẩm nông lâm ngư nghiệp phục vụ các đối tượng, đặc biệt là nông dân, ngư dân. Ngoài ra hàng năm đã in ấn được 30.000 tờ tài liệu, tờ rơi để cấp phát cho khuyến nông, khuyến ngư viên cơ sở và bà con nông ngư dân trên địa bàn của tỉnh;  phát hành ít nhất 06 bản tin khuyến nông lâm ngư; phối hợp với đài Truyền hình  xây dựng 10 chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bản tin quan trắc phát trên truyền hình.
Nội dung thông tin được phát hành luôn đảm bảo kịp thời, thường xuyên, có chất lượng cao, chính xác, rõ ràng, dể hiểu từ đó đã góp phần giúp nông dân sử dụng tốt thông tin để góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.
Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm:
Trung tâm đã tham gia câu lạc bộ khuyến nông các thành phố lớn, hàng năm tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác khuyến nông và tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình kinh doanh sản xuất điển hình của 8 tinh thành phố lớn trên toàn quốc.
Ngoài ra Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều đợt hội thảo, nhiều buổi tham quan học tập cho các HTX sản xuất nông nghiệp, các cán bộ khuyến nông, nông dân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh...Qua đó đã nắm bắt nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội....
Huy động được tối đa nguồn lực từ các tổ chức, chương trình dự án triển khai nhiều hoạt động:
Hơn 15 năm hoạt động, Trung tâm đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với các chương trình dự án đóng trên địa bàn như Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp, ADB, ETSP, NAV, JIVC, WB3, FSPS, Imola, khí sinh học, Hỗ trợ nông hộ tăng gia lợi tức thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp, Chương trình Phát triển ngành nông nghiệp, Chương trình Phát triển nông thôn, ...Nhiều chương trình khuyến nông đã triển khai có hiệu quả: phát triển cao su tiểu điền trên 8.500 ha, trong đó có hơn 2.000 đang khai thác; xây dựng trên 2.400 hầm biogas....; tổ chức nhiều khóa tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham quan học tập nhằm trao đổi kinh nghiệm. Chú trọng cải thiện phương pháp và nội dung hoạt động khuyến nông phù hợp với xu thế đổi mới cà nhu cầu đa dạng của người dân.
Trong hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm có nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, xoá đói, giảm nghèo. Trung tâm đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0