Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:10/05/2016 9:19:52 SA

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

KÍNH GỞI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH LỢN GIỐNG

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

-Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, TT Huế.

-Điện thoại - fax: 054.3530027.

- Địa chỉ trang WEB:   http://khuyennonghue.no-ip.org/

2.  Tên dự án: :  Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế .

4. Tên gói thầu thông báo mời thầu:  Mua lợn đực giống cho dự án: “Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ

5. Giá gói thầu: 104.040.000 đồng VN.

  ( Một trăm linh bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế .

- Tên gói thầu: Gói thầu mua lợn đực giống.(Có hồ sơ chào hàng kèm theo)

- Tên dự án: Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ của Trung Tâm khuyến nông Quốc gia.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ, ngày10 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế .

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Điện thoại - fax: 054.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00, ngày 19 tháng  5 năm 2016.

           

                                                                                                                    Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2016

                                                                 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TT HUẾ

                                                      GIÁM ĐỐC

                                                     (đã ký)

 

 

                                                                                                    Bùi Thị Hải Yến

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0