Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:05/04/2016 9:37:36 SA
Thông báo

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

KÍNH GỬI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 054.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2. Tên gói thầu thông báo mời thầu:

Mua giống tôm càng xanh toàn đực phục vụ cho mô hình nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao tôm bị nhiễm ngọt.

Loại giống

Tiêu chuẩn

Số lượng (con)

Giống tôm càng xanh toàn đực

Giông đạt kích cở đồng đều kích cỡ > 2 cm, Không có dấu hiệu bệnh và kiểm tra qua máy PCR.

125.000

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên gói thầu:

Mua giống tôm càng xanh toàn đực phục vụ cho mô hình nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao tôm bị nhiễm ngọt (Có hồ sơ chào hàng kèm theo).

- Nguồn vốn: Sự nghiệp Tỉnh.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 11 tháng 4 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 054.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

Huế, ngày 01 tháng 4 năm 2016 GIÁM ĐỐC

 

 

PHỤ LỤC 1:

(Tên CQ chủ quản): .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Nhà thầu): ....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN CHÀO GIÁ

Tên gói thầu: Cung cấp giống tôm càng xanh toàn đực  cho mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt.

Tên mô hình: Nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt

Kính gửi: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế

Chúng tôi là: [Tên nhà thầu] ...................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ..............................., Fax: ..........................., Email: ..............................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào hàng mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi [điền tên nhà thầu] cam kết cung cấp giống tôm càng xanh toàn  đực cho mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt.

- Gói thầu theo đúng hồ sơ yêu cầu chào hàng với tổng số tiền là: .......... đồng (bằng chữ: .................................) cùng với biểu giá chi tiết kèm theo.

Giá chào trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến các địa điểm Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai.

Nếu hồ sơ chào hàng của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ triển khai cung cấp ngay sau khi ký hợp đồng với thời gian thực hiện là: ......... ngày.

Thời gian hiệu lực của báo giá là ......... ngày kể từ ngày ..... tháng …. năm 2016

......., ngày .... tháng .... năm 2016

                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

                                                     (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

(Tên CQ chủ quản): .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Nhà thầu): ....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CHÀO GIÁ

Tên gói thầu: Cung cấp giống tôm càng xanh toàn đực cho mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt.

Tên mô hình: Nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt

Kính gửi: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế

Chúng tôi là: [Tên nhà thầu] ................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Điện thoại: ..............................., Fax: ........................., Email: ............................

Bảng chào giá:

TT

Tên, nhãn mác và thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thời gian bảo hành

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

Thuế và phí các loại:

 

 

Chi phí vận chuyển đến các địa điểm triển khai mô hình:

 

 

Tổng cộng:

 

 

(Bằng chữ: ...................................................)

Ghi chú:

- Nhà thầu phải chào các loại hàng hóa có yêu cầu kỹ thuật như hoặc tương đương yêu cầu kỹ thuật các loại hàng hóa nêu trong bảng danh mục mời chào giá (bao gồm mọi khoản thuế và chi phí vận chuyển đến các địa điểm Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai mà Nhà thầu phải trả để thực hiện hợp đồng này). Ngoài ghi rõ yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu phải ghi rõ thêm tên, nhãn hiệu của hãng hóa vào bảng chào giá ở cột “Tên, nhãn mác và thông số kỹ thuật”, nơi sản xuất tương ứng.

......., ngày .... tháng .... năm 2016

                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

                                                     (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 3:

(Tên CQ chủ quản): .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Nhà thầu): ....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU

1. Tên nhà thầu: ...................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Điện thoại: ..............................., Fax: ........................., Email: ............................

2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

a) Sản xuất:

- ...................... [ghi rõ lĩnh vực sản xuất chính] từ năm: ............ đến năm .......

- ...................... [ghi rõ lĩnh vực sản xuất chính] từ năm: ............ đến năm .......

b) Kinh doanh:

- ..................... [ghi rõ lĩnh vực kinh doanh chính] từ năm: ......... đến năm ........

- ..................... [ghi rõ lĩnh vực kinh doanh chính] từ năm: ......... đến năm ........

3. Số lượng, chủng loại sản phẩm sản xuất, kinh doanh trong 3 năm gần đây:

a) Sản xuất: ..........................................................................................................

b) Kinh doanh: .....................................................................................................

4. Tổng số lao động hiện có:

a) Trong lĩnh vực sản xuất: ..................................................................................

Trong đó số cán bộ quản lý, trình độ chuyên môn: .............................................

Trong đó số cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn: ............................................

b) Trong lĩnh vực kinh doanh: ............................................................................

Trong đó số cán bộ quản lý, trình độ chuyên môn: .............................................

Trong đó số cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn: ............................................

......., ngày .... tháng .... năm 2016

                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

                                                     (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

 


PHỤ LỤC 4:

(Tên CQ chủ quản): .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Nhà thầu): ....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

1. Tên nhà thầu: ...................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Điện thoại: ..............................., Fax: ........................., Email: ............................

2. Tóm tắt các số liệu tài chính trong 03 năm tài chính gần đây, kèm theo bản chụp báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh) đã được kiểm toán (nếu có) hoặc tờ khai quyết toán thuế của nhà thầu hoặc xác nhận của cơ quan thuế đối với hoạt động tài chính của nhà thầu trong năm.

TT

Nội dung

Năm ......

Năm ......

Năm .......

1

Tổng tài sản

 

 

 

2

Tổng nợ phải trả

 

 

 

3

Vốn lưu động

 

 

 

4

Doanh thu

 

 

 

5

Lợi nhuận trước thuế

 

 

 

6

Lợi nhuận sau thuế

 

 

 

7

Các nội dung khác

 

 

 

3. Cam kết tín dụng (khả năng vay): ...................................................................

......., ngày .... tháng .... năm 2016

                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

                                                     (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

 


PHỤ LỤC 5:

(Tên CQ chủ quản): .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Nhà thầu): ....................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

1. Tên nhà thầu: ...............................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại: ..............................., Fax: ........................., Email: ..........................

2. Danh mục các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện trong 3 năm gần đây

TT

Tên hợp đồng

Tên chủ dự án

Nội dung cung cấp chủ yếu

Giá trị hợp đồng

Giá trị đã thực hiện

Giá trị phần còn lại

Thời gian thực hiện HĐ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu cần gửi kèm các bản chụp các hợp đồng.

   ......., ngày .... tháng .... năm 2016

               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

                                                   (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0