THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:15/08/2018 10:06:47 SA
Thông báo

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Tp Huế

Điện thoại: 0234-3530027

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thức ăn công nghiệp cho bò mẹ

- Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 141.750.000 dồng (Một trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

- Thuộc dự án: Ứng dụng TBKT để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 8/2018 - 12/2018

2. Nguồn vốn: Nguồn Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến trước 15 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2018.

5. Địa điểm phát hành HSYC:

             Đơn vị:Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

             Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - TP Huế

             Điện thoại: 0234-3530027       Fax: 0234-3530027

6. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ30, ngày 24 tháng 8 năm 2018.

7. Thời điểm mở thầu: 16 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2018.

 

TT Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2018.
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Đã ký)

Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0