THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:27/02/2020 8:47:40 SA
Thông báo

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Tp Huế

Điện thoại: 0234.3530027

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp giống tôm thẻ chân trắng

- Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 192.000.000 dồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

- Thuộc dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các tỉnh ven biển miền trung.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Nguồn vốn: Kinh phí dự án Khuyến nông trung ương

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

4. Thời gian phát hành YCBG: Từ  8 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2020 đến trước 11 giờ 30 ngày 06 tháng 03 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành YCBG:

             Đơn vị:Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế

             Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - TP Huế

             Điện thoại: 0234-3530027       Fax: 0234-3530027

6. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 11 giờ 30 ngày 06 tháng 03 năm 2020.

7. Thời điểm mở thầu: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2020.

 

 

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHAN ÁNH

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0