THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:20/05/2019 3:39:36 CH
Thông báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Tp Huế

Điện thoại: 0234-3530027

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thức ăn CN cho tôm sú

- Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 141.930.000 dồng (Một trăm bốn mươi mốt triệu chín trán trăm ba mươi ngàn đồng)

- Thuộc dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Nguồn vốn: NSNN

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 23 tháng 5 năm 2019 đến trước 10 giờ 00 ngày 03 tháng 6 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC:

             Đơn vị:Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

             Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - TP Huế

             Điện thoại: 0234-3530027       Fax: 0234-3530027

6. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019.

7. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019.

 

Tp Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2019.
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Đã ký)

Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0