THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:08/05/2019 3:34:56 CH
Thông báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Tp Huế

Điện thoại: 0234-3530027

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp giống cá trắm

- Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 136.000.000 dồng (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng)

- Thuộc mô hình: Thử nghiệm nuôi cá trắm giòn bằng lồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Nguồn vốn: NSNN(Nguồn sự nghiệp Nông-Lâm-Thủy Lợi- Thủy Sản)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC:

             Đơn vị:Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

             Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - TP Huế

             Điện thoại: 0234-3530027       Fax: 0234-3530027

6. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 2019.

7. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2019.

 

Tp Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2019.
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Đã ký)

Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0