THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:04/05/2018 2:43:41 CH
Thông báo

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Tp Huế

Điện thoại: 0234-3530027

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp bao trái cây thanh trà

- Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 144.000.000 dồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

- Thuộc dự án: Xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình sản xuất cam, bưởi an toàn gắn chuỗi giá trị tại các tỉnh miền Trung.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2018

2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 07 tháng 5 năm 2018 đến trước 15 giờ 30 ngày 13 tháng 5 năm 2018.

5. Địa điểm phát hành HSYC:

             Đơn vị: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

             Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - TP Huế

             Điện thoại: 0234-3530027       Fax: 0234-3530027

6. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30, ngày 13 tháng 5 năm 2018.

7. Thời điểm mở thầu: 16 giờ, ngày 13 tháng 5 năm 2018.

 

TT Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2018.
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0