Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bồi dưỡng, phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả những loại hàng nông, lâm, ngư cho nông dân và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư của Tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.
b) Xây dựng, trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
d) Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở.
đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.
e) Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
g) Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.
h) Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
i) Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.
k) Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.
l) Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở và quy định pháp luật.
m) Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
n) Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.
o) Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
p) Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.
q) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở giao.
 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0