Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến Nông- Lâm- Ngư Thừa Thiên Huế

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Khuyến - nông - lâm ngư trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bồi dưỡng, phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả những loại hàng nông, lâm, ngư cho nông dân và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư của Tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tham mưu cho Giám đốc Sở dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; đề xuất, xây dựng và trình Lãnh đạo Sở kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; các chương trình dự án, công trình thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc Sở.
b) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khuyến nông, lâm, ngư trong từng tiểu vùng sinh thái, từng lĩnh vực công tác tại địa phương theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh; tiếp nhận các chương trình khuyến nông, lâm, ngư Quốc gia để triển khai trên địa bàn Tỉnh, đồng thời hướng dẫn các tổ chức khuyến nông, lâm, ngư(kể cả tổ chức tự nguyện) xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến nông, lâm, ngư trong Tỉnh.
c) Tổ chức thực hiện và đánh giá các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, nội dung công tác khuyến nông, lâm, ngư theo quy định của Nhà nước, của Tỉnh và Ngành.
d) Xây dựng các mô hình sản xuất theo quy trình kỹ thuật, công nghệ mới; đúc kết kinh nghiệm, mô hình sản xuất giỏi để phổ biến nhân rộng trong nhân dân.
đ) Phối hợp, tổ chức, quản lý điều hành hệ thống khuyến nông, lâm, ngư của các đơn vị liên quan từ Tỉnh đến cơ sở.
e) Tư vấn các hình thức kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư theo chức năng nhiệm vụ được giao.
g) Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức về kỹ thuật; quản lý kinh tế, thông tin về thị trường cho nhân dân.
h) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân, các đơn vị kinh tế và ngoài nước tham gia vào các hoạt động khuyến nông, lâm, ngư.
i) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng ban; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở.
k) Trình Sở dự toán ngân sách hàng năm và chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn tài chính do Trung tâm trực tiếp quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước được giao cho Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở và quy định của Pháp luật.
l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0